13 października 2006

Katowice, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego,
pl. Sejmu Śląskiego 1

10.00
Sympozjum literaturoznawcze: „Idea zaangażowania we współczesnym życiu literackim” (impreza towarzysząca)

Organizatorzy:
Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego

Uczestnicy:
prof. Krzysztof Krasuski (UŚ), prof. Józef Olejniczak (UŚ), mgr Agnieszka Nęcka (UŚ, „FA-art”), mgr Wojciech Rusinek (UŚ, „ArtPAPIER”), Paweł Tomczok (MISH UŚ, Akademia Artes Liberales).

Koordynator i przewodniczący obrad:
dr Krzysztof Uniłowski (UŚ, Towarzystwo Literackie im. T. Parnickiego)

prof. Krzysztof Krasuski – kierownik Zakładu Krytyki Literackiej w Instytucie Nauki o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Współautor Słownika realizmu socjalistycznego, redaktor Leksykonu dzieł polskiej literatury współczesnej (2000).

prof. Józef Olejniczak – pracownik Zakładu Teorii Literatury Uniwersytetu Śląskiego. Wydał Arkadia i małe ojczyzny (Kraków 1994), Czytanie Miłosza (Katowice 1997), Emigracje. Szkice – studia – sylwetki (Katowice 1999), W-Tajemniczanie. Aleksander Wat (Katowice 1999).

dr Krzysztof Uniłowski – adiunkt w Zakładzie Krytyki Literackiej UŚ. Jego zainteresowania skupiają się wokół innowacyjnych zjawisk w rodzimej prozie po roku 1956. Z kwartalnikiem literackim „FA-art” jest związany od roku 1989. Opublikował książki: Skądinąd. Zapiski krytyczne (1998), Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Gombrowicz – Parnicki – Lem (1999), Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej (2002). Razem z Dariuszem Nowackim opracował tom szkiców Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych (2003).

mgr Agnieszka Nęcka – krytyk literacki, doktorantka w Zakładzie Literatury Współczesnej INoLP UŚ w Katowicach. Publikowała m.in. w „FA-arcie”, „ArtPAPIERZE”.

mgr Wojciech Rusinek – redaktor działu literatura w „ArtPAPIERZE”.

Paweł Tomczok – student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Artes Liberales. Interesuje się twórczością T. Parnickiego.

Katowice, Górnośląskie Centrum Kultury, pl. Sejmu Śląskiego 2

15.00
FILM: „Redaktor” (41 min.)

Film dokumentalny, w którym Jerzy Giedroyc i Zofia Hertz opowiadają o historii i działalności Instytutu Literackiego, o miesięczniku „Kultura” i jego współpracownikach.
Polska 1994, Studio Filmowe Wir (dla Programu 2 TVP).

16.00
Dyskusja panelowa pt. „Giedroyc – wszystko to, czego nam brakuje: niezależność”

W dyskusji udział biorą:
Leonard Neuger (Uniwersytet Sztokholmski), Krzysztof Kłosiński (Uniwersytet Śląski), Piotr Śliwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Krzysztof Uniłowski („FA-art”, Towarzystwo Literackie im. T. Parnickiego), Marek Zaleski („ResPublica Nowa”, IBL)

Niezależność? Od razu nasuwa się pytanie – od kogo lub czego? Polityki? Państwa? Biznesu? O absolutnej niezależności nikt już chyba nawet nie myśli, chociaż może warto tę akurat tezę przedyskutować. Na pewno jednak łatwiej mówić o niezależności odnosząc się do przeszłości, wyznaczając jasne punkty – na przykład paryską „Kulturę” i jej twórcę. I chyba każdy się zgodzi, że niezależności nam brakuje, choć jako zależnego nikt siebie rozpoznawać nie chce. Czy uniezależniając się od państwa, nie popadliśmy w niewolę indywidualizmu? Czy buntując się przeciw rynkowi, nie straciliśmy z oczu o wiele istotniejszych opresji?

Leonard Neuger – autor ponad 200 prac naukowych, krytycznych, eseistycznych na tematy związane z polską literaturą współczesną i teorią przekładu, esejów i felietonów. Tłumacz literatury szwedzkiej na język polski, między innymi E.J. Stagneliusa, C. M. Bellmana,R. Turnborg, K. Frostenson i T. Transtromera. Publikuje m.in. w: „Dekadzie Literackiej”, „Tekstach Drugich”, „Zeszytach Literackich”, „Signum” i „Lyrikvännen”. Współpracownik i korespondent czasopism emigracyjnych oraz Szwedzkiego Radia i BBC. Profesor języka i literatury polskiej. Od roku 2003 dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Sztokholmskiego.

Krzysztof Kłosiński – profesor nauk filologicznych. Zainteresowania: literatura XIX i XX w., literaturoznawstwo, teoria literatury. Pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Śląskiego, w Komitecie Nauk Literackich PAN oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS w Warszawie.

Piotr Śliwiński – krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej. Profesor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu artykułów i książek krytycznoliterackich, m.in. Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, współautor tomuLiteratura polskiej XX wieku, Literatury polskiej 1976-1998 i Poezji polskiej po 1968 roku.

Krzysztof Uniłowski – adiunkt w Zakładzie Krytyki Literackiej UŚ. Jego zainteresowania skupiają się wokół innowacyjnych zjawisk w rodzimej prozie po roku 1956. Z kwartalnikiem literackim „FA-art” jest związany od roku 1989. Opublikował książki: Skądinąd. Zapiski krytyczne (1998), Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Gombrowicz – Parnicki – Lem (1999), Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej (2002). Razem z Dariuszem Nowackim opracował tom szkiców Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych (2003).

Marek Zaleski – historyk literatury, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, współredaktor kwartalnika „ResPublica Nowa”. Od 2005 jest jurorem Nagrody Literackiej NIKE. Autor książek i szkiców poświęconych polskiej literaturze współczesnej. Opublikował Przygodę drugiej awangardy (Wrocław 1984, 2000), zbiór wyróżnionych nagrodą Fundacji Kościelskich szkiców Mądremu biada? (Paryż 1990), Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej (2004) oraz Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza (2005). Jest też współredaktorem tomu Maski współczesności (Warszawa 2001).
  współorganizatorzy:    
  patroni medialni: